Archive | สินค้าในเครือ PRADA RSS feed for this section

กระเป๋าถือ

7 ก.ค.

PRADA   เกรด B  ทำจากหนังลูกแกะเคลือบมัน  เนื้อนุ่ม ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้วัสดุปกป้องหนัง  ทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น
มีร่องรอยการใช้งานให้เห็น  นอกน้ันสมบูรณ์ที่สุดค่ะ   เหมาะที่จะถือไปงานเลี้ยงต่างๆ  และงานราตรี
ใบนี้มีถุงเก็บและบัตรรับประกันพร้อมค่ะ

ราคา   6,000  บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)